Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Lời tha thiết


LỜI THA THIẾT

Lạy Chúa,
Đã có lúc niềm tin con đổ nát
Trên bùn nhơ lỗi tội phận người
Đưa tay chạm Ngài cho con được sạch
Lời tạ ơn con biết nói sao vơi
Lời tạ ơn con hát mãi không nguôi
Thì lạy Chúa, này con đây hỡi Chúa
Dẫn con theo dù Thánh Giá nặng vai
Dẫn con theo dù phải trắng đôi tay
Bởi có Chúa con còn cần chi nữa
Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ
Của bình an và nhân ái công minh
Dẫn anh em về nước Chúa hiển vinh
Mỗi ngày mới dạy con thêm trung tín
Vững cậy trông phó thác đơn sơ
Và, lạy Chúa, hãy giúp con luôn biết
Vâng thánh ý thực hành lời tha thiết
Yêu anh em như Chúa đã yêu con.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét