Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Cầu nguyện (suy niệm Mt 6, 7-15)

CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 11, 1-11; Mt 6, 7-15).


Sấp mình cầu nguyện sớm mai,
Tạ ơn Thiên Chúa, dạy bài cầu kinh.
Trên trời Chúa ngự uy linh,
Danh Cha cả sáng, phúc vinh cao vời.
Nước Cha trị đến ngàn đời,
Ý Cha thể hiện, cõi trời cao siêu.

Cũng như dưới đất mọi điều,
Hằng ngày lương thực, ban nhiều hôm nay.
Xin Cha tha nợ lỗi này,
Chúng con tha kẻ, nợ vay trong đời.
Đừng sa cám dỗ gọi mời,
Thoát nguy sự dữ, sống đời thánh ân.

Xin tha lầm lỗi tội nhân,
Chúa thương tha thứ, canh tân tâm hồn.
Thọ ban ân nghĩa càn khôn,
Vinh danh Thiên Chúa, thiên tôn rạng ngời.

Lm Giuse Trần Việt Hùng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét