Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Châm ngôn các thánh tử đạo Việt Nam (phần 1) 

1.  Thánh Ignatiô DELGADO Y, Giám mục dòng Đaminh (1762-1838)

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/y-op-gm.htm


2.  Thánh Gioan Théophane VÉNARD VEN

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/ven-lm.htm

3. Thánh Phaolô PHẠM KHẮC KHOAN

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/khoan-thanh-hieu.htm

4.Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông)

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/thong-gd.htm

5. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/phung-gd.htm

6. Thánh Phêrô VŨ TRUẬT

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/duog-my-truat.htm

7. Thánh Gioan Charles Cornay Tân

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/tan-mep-lm.htm

8. Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/hoa-gd.htm


9. Thánh Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/quy-lm.htm

10. Thánh Phaolô LÊ BẢO TỊNH

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/tinh-lm.htm

11. Thánh Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC

http://hddmvn.net/tusach/tusach/117tdvn/dung-lac-lm.htm

Nguồn: http://hddmvn.net/cham-ngon-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét